A szolgálat rövid története

Az 1929-ben megalakult gyülekezetben mindig hangsúlyos volt a diakóniai munka: a szegények, elesettek, rászorulók, idősek, betegek és családtagjaik ápolása, felkarolása, gondozása.

2008-ban Kenézné Ádám Zsuzsanna mentálhigiénés szakember Kovács Gergely lelkész és diakóniai lelkületű testvérek segítségével hívta életre a Cserépedények diakónia csoportot a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés projekt megvalósításaként. Szándékuk volt, hogy szervezett diakóniai csoportot működtessenek, és a kapcsolattartást az idősekkel, a rászorulókkal intenzívebbé tegyék. A csoport indulásánál ott volt: Eschbach Tiborné Éva (), dr. Futó Judit, dr. Kádár Katalin, Kassai Csilla, Küller András, Nagyházi Emőke, Nikházy János (), Müller Károlyné Gizella, Péter Imre és felesége Ilonka, Szarka Emőke, Szigeti Zsuzsanna, és Sziklai Istvánné Ágnes.

Az elhívott és odaszánt gyülekezeti tagok szolgálata során számos kérdés merült fel. Így 2014-től rendszeresen diakóniai képzést tartunk, melyben Szarka Miklós lelkipásztor, pasztorálpszichológus és Háromszéki Botond korábban kórház lelkész előadásaival, esettanulmányi gyakorlatokkal komoly szerepet vállaltak. Majd bekapcsolódtunk más budapesti gyülekezetek által szervezett képzésekbe hallgatóként és előadóként egyaránt. A képzések hozzásegítenek, hogy nagyobb tudatossággal tartsunk kapcsolatot az idősekkel, a magányosokkal, a nehézségekkel küszködőkkel.

A feladatok növekedésével évekig imádkoztunk azért, hogy adódjon gyülekezetünkben olyan testvér, aki részmunkaidőben vezeti, összefogja a csoport szeretetszolgálati munkáját. 2023-ban Montvai Dóra, pedagógus belső elhívást kapott arra, hogy a kántori munka mellett a gyülekezet diakóniai szolgálatát is irányítsa. S a korábbi vezetők is segítik a szerteágazó diakóniai munkát.

Lelkiség megjelenése a szolgálatban

Krisztussal fenntartott élő kapcsolat teszi lehetővé, hogy az Ő akarata szerint végezzük diakóniai munkánkat. A magányos idősek, betegek várják, igénylik látogatásaink alkalmával a beszélgetést és a közös imát. A covid járvány idején szükségessé vált a gondozási segítségnyújtások bővítése, a számítógépes ismeretek átadása az idősebbek körében is és felértékelődtek és azóta is folytatjuk a telefonos beszélgetéseket és igeolvasást. Hálásak vagyunk, hogy ezekben az években az Úr által indítva több fiatal is bekapcsolódott a szolgálatba. A szenvedő, rászoruló ember ügyét imádságainkban folyamatosan az Úr elé visszük a diakóniai szolgálat közösségében, valamint egyéni csendességünkben. Az imaszolgálat mellett a lelkipásztorokkal együttműködve, őket kiegészítve lelkigondozást végzünk. Munkánkban fő szempont a szeretet, a türelem, és az érdeklődő meghallgatás: fáradhatatlanul forduljunk a rászorulókhoz, és – őszinte hálaadással – eszközök legyünk az Úr kezében, az Ő dicsőségére.

A diakóniai szolgálatok célcsoportjai

Gyülekezetünkben több mint hetven 75 év feletti vagy fogyatékkal élő testvér van, ők az elsődleges célcsoport. A korcsoportból adódóan többen vannak otthoni vagy kórházi ellátásra szoruló betegek, akik kifejezett figyelmet igényelnek. Csakúgy, mint az anyagi nehézségekkel küszködő idősek, családok, nagycsaládosok.

A szeretetkapcsolatot elsősorban hittestvéreinkkel gyakoroljuk, de a közvetlen környezetünkben élő, hitben nem járók diakóniai gondozását is végezzük missziós céllal. Szomszédságunkban lévő két nem felekezeti idősotthonban nagyobb ünnepek előtt segédkezünk az istentisztelet megtartásában (húsvét, pünkösd, reformáció, karácsony) és havonta tartunk bibliaórát. A környezetünkben élő hajléktalanokat is támogatjuk különféle módokon. Segítő párokat, kisebb csapatokat alakítottunk ki, egymást is segítve a szolgálatban. Havonta tartunk megbeszélést a lelkipásztorok, a gondnok részvételével és teszünk javaslatot további feladatokra. A szolgálat során mi is épülünk, és a gyülekezeti közösség is gazdagodik az Úr akarata szerint.

Szolgálataink

Hajléktalanok segítése

Gyülekezetünkben 2018 év égén fogalmazódott meg, hogy a cselekvő szeretetet (ld. az irgalmas szamaritánus története – Lukács 10, 33-35) a környezetünkben élő hajléktalan elesettek felé szervezett formában is kinyilvánítsuk.

Szállító szolgálat

diakóniai szolgálaton belül megalakítottuk a szállító szolgáló csoportot azzal a céllal, hogy segítsünk azoknak a testvéreknek, akik csak így tudják látogatni a gyülekezeti alkalmakat.

beteglátogatás

A segítségnyújtás a betegek látogatásával, lelki támogatásával, és a mindennapi életükben nyújtott segítéssel valósul meg. A betegségek idején fokozottan igénylik a beszélgetést, a lelki támogatást, a bibliaolvasást, a közös imádkozást. A szervező elérhetősége megtalálható a Diakónia menü „Kit kereshetek” résznél!
Idősgondozás

A segítségnyújtás a magányos idősek látogatásával, lelki támogatásával, és mindennapi életükben nyújtott segítéssel valósul meg. Különösen azokkal az idősekkel való kapcsolattartás nélkülözhetetlen, akik már nehezen, ritkán jutnak el a gyülekezetbe. Karácsonykor ajándékcsomaggal látogatjuk meg őket és virágvasárnap szeretetvendégséget szervezünk, amit egy régi hagyomány felelevenítésével „Érett kalászok” szeretetvendégségének hívunk. A szervező elérhetősége megtalálható a Diakónia menü „Kit kereshetek” résznél!

Imaszolgálat

A diakóniai szolgálatból kinőtt imaszolgálatban hálát adunk az Úrjézus ajándékaiért és hordozzuk a szenvedő, rászoruló testvérek ügyét mind e-mailen megosztva, mind személyes csoporttalálkozások során. A szervező elérhetősége megtalálható a Diakónia menü „Kit kereshetek” résznél!

Anyagi támogatás

A rászoruló nagycsaládokat, nehézségekkel, fogyatékkal élőknek rendszeresen anyagi és egyéb segítséget nyújtunk. A szervezők elérhetősége megtalálható a Diakónia menü „Kit kereshetek” résznél!

KOMATÁL SZOLGÁLAT

A családoknak a gyülekezetben, ahová baba érkezik, felajánljuk a komatál szolgálatot a gyerekágyas időszakban. A családnak heti egy vagy két alkalommal házilag készített ebédet viszünk. Nehéz helyzetbe került családoknak (haláleset, súlyos tartós betegség, költözés) is segítünk ezzel a szolgálattal.

Háttér szolgálat

Feladatunk közé tartozik a szeretetvendégségek, a gyermektábor és egyéb gyülekezeti alkalmak szervezése és háttér szolgálata. A szervező elérhetősége megtalálható a Diakónia menü „Kit kereshetek” résznél!


Kit kereshetek

Montvai Dóra

Futó Judit

Koller Klára

Schanda Anikó

Szabó Erzsébet

Kádár Katalin

Urhegyi Mária